Przejdź do treści

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Serwisu GSKO

e-Instytucja.pl sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej www.eurzad.lubawka.eu zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego GSKO

Data publikacji strony internetowej: 2019-01-29.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2021-03-11.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

 • mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
 • pochodzą z różnych źródeł,
 • są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt,
 • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
 • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji,
 • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • Brak jest gdzieniegdzie poprawnych opisów alternatywnych fotografii lub grafik znalezionych w serwisie. Dokładamy wszelkich starań by wszyscy redaktorzy byli przeszkoleni w zakresie prawidłowego dodawania treści.
 • Kontrast w niektórych miejscach serwisu może nie być prawidłowy.
 • Mogą zdarzyć się linki otwierające nowe okna bez uprzedzenia użytkownika.

Oświadczenie sporządzono dnia 2021-03-11. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny podmiotu publicznego

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

 • osobą kontaktową jest: Paweł Mazur
 • e-mail: mazur.pawel@lubawka.eu
 • nr telefonu: +48516320281

Do wskazanej wyżej osoby można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura dotycząca dostępności cyfrowej

Każdy ma prawo do:

 • zgłoszenia uwag dotyczących dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu;
 • żądania zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu;
 • żądania udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać:

 • dane osoby zgłaszającej żądanie, w tym wskazanie sposobu realizacji kontaktu;
 • wskazanie, o którą stronę internetową lub jej element chodzi;
 • jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Rozpatrzenie zgłoszenia nastąpi niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie będzie możliwe, nastąpi niezwłoczne poinformowanie o tym wnoszącego żądanie oraz poinformowanie o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej jednak nie będzie możliwe, może być proponowany alternatywny sposób dostępu do informacji.

Skargi i odwołania

W przypadku odmówienia realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Skargę można złożyć do organu nadzorującego z wykorzystaniem usług poczty tradycyjnej lub drogą poczty elektronicznej.

 • Organ nadzorujący: Burmistrz Miasta Lubawka
 • Adres: ul. Plac Wolności 1, 58-420 Lubawka
 • E-mail: lubawka@lubawka.eu
 • Telefon: +48516319439

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Budynek ratusza na ul. Plac Wolności 1 posiada dwa wejścia. Jedno dwuskrzydłowe od frontu, drugie jednoskrzydłowe od tyłu. Wejście główne od frontu jest przystosowane dla osób z niepełnosprawnością. Biuro Obsługi Klienta znajduje się tuż przy wejściu na parterze.
Na parterze znajdują się również stanowiska pracy: Płace i należności cywilnoprawne, Podatki i opłaty – wymiar, opłaty – odpady, Kierownik wydziału infrastruktury i inwestycji , zagospodarowanie przestrzenne, obsługa inwestora, inwestycje i zamówienia publiczne, drogi i mosty, ochrona zabytków i estetyka przestrzeni publicznej, dowody osobiste i ewidencja ludności, działalność gospodarcza, sprawy społeczne, współpraca z organizacjami pozarządowymi, Kierownik wydziału mienia i ochrony środowiska, ochrona środowiska i rolnictwo, geodezja i gospodarka gruntami, gospodarka mieszkaniowa, obrót nieruchomościami
Na I piętrze stanowiska: Promocja i obsługa sekretariatu, obsługa Rady Miejskiej, archiwum, Kierownik wydziału Spraw społecznych, zastępca USC, Kierownik wydziału promocji, rozwoju i oświaty, informatyk, pełnomocnik ds. ocrony informacji niejawnych
Na II piętrze stanowiska: Skarbnika Gminy, księgowość budżetowa, główny księgowy – zastępca skarbnika, opłaty – rozliczenia, egzekucja, kierownik wydziału organizacyjnego, zarządzanie kryzysowe, kadry pozyskiwanie funduszy zewnętrznych i OSP

 

Ułatwienia dostępu: