Przejdź do treści

e-Usługi

1
Podatek rolny
IR-1-2020-fb / DR-1-2020-fb
Chcę wypełnić formularz jako:
2
Podatek leśny
IL-1-2020-fb / DL-1-2020-fb
Chcę wypełnić formularz jako:
3
Podatek od nieruchomości
IN-1-2020-fb / DN-1-2020-fb
Chcę wypełnić formularz jako:
4
DT-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
DT-1
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
5
Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu/stwierdzającego stan zaległości
WN-107
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
6
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
DO-1
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
7
Wniosek o wydanie zaświadczenia o (nie) figurowaniu w rejestrze jako podatnik / o wielkości użytków rolnych
WN-93
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
8
Wniosek o dzierżawę gruntu
WN-164
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
9
Wniosek o wydanie wypisu/wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
WN-103
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
10
Wniosek o zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu / najmu (przedłużenie) nieruchomości gminnej
WN-163
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
11
Wniosek o nabycie nieruchomości
WN-283
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
12
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie drzewa lub krzewu
WN-10
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
13
Pismo ogólne
WN-76
Organ właściwy do realizacji usługi organy administracji publicznej
Kogo dotyczy Każdy.
Podstawy prawne Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 180) Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2023 r., poz. 57)
Wymagane dokumenty Zgodnie z przepisami obowiązującymi w danej kategorii spraw.
Czas realizacji Zgodnie z przepisami obowiązującymi w danej kategorii spraw.
Opłaty Zgodnie z przepisami obowiązującymi w danej kategorii spraw.
Tryb odwoławczy W przypadku, gdy postępowanie administracyjne kończy się wydaniem decyzji - do organu administracji publicznej wyższego stopnia w rozumieniu kpa (np. w stosunku do organów jednostek samorządu terytorialnego - Samorządowe Kolegium Odwoławcze, chyba że ustawy szczególne stanowią inaczej, w stosunku do wojewodów - właściwi w sprawie ministrowie) za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Rezultat realizacji usługi złożenie pisma
Etapy realizacji usługi 1. Wysłanie wniosku, 2. Rozpatrywanie wniosku, 3. Udzielenie odpowiedzi.
Poziom dostępności usługi Transakcja
Poziom uwierzytelniania Podpis kwalifikowany, Podpis zaufany
Słowa kluczowe Pismo ogólne do podmiotu publicznego
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz

Ułatwienia dostępu: